Husorden​

Hjem » Dokumenter » Husorden

HUSORDEN FOR RESTEJENDOMMEN MARGRETHEHOLMEN
11-464

GENERELT

Den enkelte lejer er forpligtet til at overholde de i Husordenen fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordenreglerne kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.

PÅBUD, ANSVAR FOR GÆSTER M.V.

Lejeloven er udover de skrevne regler i husordenen endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller denne stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. punktet generelt.

ÆNDRING AF HUSORDEN

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor. Findes der i ejendommen lovlig etableret beboerrepræsentation jfr. Lejelovens kap. 11, kan Beboerrepræsentationen også vedtage ændringer i husordenen efter Lejelovens § 67.

FÆLLESAREALER, DEPOTRUM M.V.

Lejerne har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige beboeres tilsvarende brugsret.

Det er ikke tilladt at henstille indbo, barnevogne, legevogne, cykler eller andre effekter, affald eller lignende på trapper, i opgangen eller øvrige fællesarealer, ej heller kortvarigt, idet trapper, elevatorer og gangarealer fungerer som flugtveje.
Elevatorerne er fortrinsvist til persontransport, og dørene må under ingen omstændigheder blokeres.
Der må ikke ryges på indendørs fællesarealer, hverken i fællesrum, trappeopgange, elevatorer eller andre fælles arealer.
Lejeren har kun ret til at disponere over et depotrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer.
Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers lejlighed. Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommen kælder eller opbevare brandfarlige væsker og lignende.
Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald og lignende, samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældendes regning.

ALTANER

Altaner og terrasser skal holdes rene og ryddelige og må ikke benyttes til opmagasinering.
Afløb på altaner skal holdes frit og skal renses løbende.
der må ikke opsættes skilte, reklamer, udhængsskabe, m.v. på altaner.
Derudover skal det sikres, at eventuelle genstande ikke kan blæse ud over rækværket og derved være til fare for andre.
Der må ikke nedkastes genstande af nogen art, herunder diverse affald, cigaretskod eller væske fra altanerne.
Der må kun grilles med gasgrill på altaner og terrasser og der skal vises hensyn til andre.

SÆRLIGT OM AFFALD

Affaldsskakten må kun anvendes til husholdningsaffald, som er indpakket i solide poser. (max. indhold 15 liter). Affaldsskakten må således ikke anvendes til nedkastning af tøj, sko, pap, indbo m.v. samt uindpakkede genstande som bleer eller andet.
Der må ikke nedkastes flasker i skakten, og større genstande skal bringes ned til affaldscontainerrummet. I affaldscontainerrummet påhviler det enhver at sortere affaldet.
Storskrald skal stilles i det dertil indrettede affaldscontainerrum og må ikke henstilles andetsteds. Med hensyn til miljøaffald såsom medicin, syre, olie, benzin, kemi, maling osv. henvises til kommunens genbrugspladser.

STØJ, FESTER M.V.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over. Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl.20.00. Enhver form for radio, TV, cd-afspiller og egen musikudøvelse skal, særligt efter kl.20.00 ske i afdæmpet form, så dette ikke er til gene for andre. Efter kl.23.00 skal der være helt ro, hvilket også omfatter badning og lignende der medfører støj i vandrør, samt brug af støjende fodtøj m.v..
Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende husstande orienteres 1 uge i forvejen og efter kl.23.00 skal musik dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduer/døre åbnes.

HUSDYR

Det er kun tilladt af holde husdyr, såfremt man har modtaget en godkendelse fra udlejer.
For tilladelse til at holde husdyr gælder følgende:
1. Der må holdes ét husdyr pr. husstand.
2. Der er generelt forbud mod krybdyr, slanger og de hunderacer, som ifølge hundeloven er forbudt i Danmark (pt. 13 racer) samt krydsninger af disse.
3. Hunde skal være forsikrede.
4. Hunde skal bære hundetegn (navn, adresse og telefonnummer), således at den kan identificeres og dens ejer kontaktes ved vildfarelse.
5. Ejeren af et husdyr er pligtig til at erstatte skader, dyret eventuelt forvolder.
6. Hunden skal holdes i snor i bebyggelsens område.
7. Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboere med vedvarende larm.
8. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager.
9. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil nærværende tilladelse blive inddraget, og husdyret skal omgående bortskaffes.