Vedtægter​

Hjem » Dokumenter » Vedtægter for Lejerforening Udsigten

Vedtægter for lejerforeningen Udsigten

Som vedtaget den 27. august 2019

§ 1 Navn

Foreningens navn er Lejerforening Udsigten.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at agere som beboerrepræsentation i ejendommen omfattende følgende
adresse: Margretheholmsvej 4-54, 1432, København K.

§ 3 Foreningens virke

Vedr. medlemskab, beboermøder, regnskab, valg, beboerrepræsentanterne, stemmeregler, evt.
revisor, evt. opløsning, evt. tilslutning til en lejerorganisation, og foreningens virke generelt,
henvises til lejelovens § 64 og seneste bekendtgørelse om beboerrepræsentation.
Vedr. beboerrepræsentanternes bemyndigelse til at handle på lejernes vegne i forhold til udlejer,
henvises til boligreguleringslovens og lejelovens regler herom.

§ 4 Tegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til
● At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
● At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere
over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

§ 5 Hæftelse

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6 Regnskab og revision

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

§ 7 Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 50% af de afgivne
stemmer.